Skip to main content Skip to footer

Forbud mod køkkenkværne 

En køkkenkværn monteres under køkkenvaskens afløb, og er i stand til at findele hovedparten af normalt forekommende organisk køkkenaffald, mens der tilføres vand. Det findelte affald ledes herefter med spildevandsstrømmen gennem kloaksystemet til renseanlægget.

Ved at anvende en køkkenkværn reduceres mængden af organisk affald i dagrenovationen.

Konkret for Thisted Kommune gælder:
  • Kloaksystemet i Thisted Kommune ikke er dimensioneret til at transportere det organiske affald, hvilket vil medføre en yderligere belastning af systemet med øget risiko for tilstopning.

  • Renseanlæggene i Thisted Kommune ikke er dimensionerede til at behandle det organiske affald, hvilket vil medføre en yderligere og uønsket organisk belastning af slut-recipienten (Vesterhavet og Limfjorden).

  • Det vil medføre en yderligere og uønsket organisk belastning af recipienten ved overløb.

  • Der kan ske en omsætning af det findelte, let-omsættelige organiske affald i kloaksystemet, hvilket kan forværre de svovlbrinteproblemer, der allerede i dag findes i kloaksystemet i Thisted Kommune.

  • Slammængden på renseanlæggene vil stige, hvorved omkostningerne til at bortskaffe slam øges.

  • Det ikke kan udelukkes, at brug af køkkenkværne vil øge problemer med rotter i kloaksystemet, da det giver dem ekstra mad.

  • Det er i dag ikke muligt at dimensionere spildevandsanlæg i det åbne land til at håndtere den ekstra organiske belastning.