Skip to main content Skip to footer

Tømning af bundfældningstanke 
til husspildevand i Thisted Kommune.

Kommunalbestyrelsen vedtog i år 2011 en obligatorisk tømning af bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune.

Thisted Kommune er myndighed for tømningsordningen.

 • Under myndighed ligger bl.a. regulativ og dispensation fra tømningsordningen samt godkendelse af spildevandsanlæg og tilmelding.

Thy Forsyning varetager drift og administration af tømningsordningen.

Alle bundfældningstanke tømmes i forhold til vandforbruget på ejendommen jf. gældende regulativ.

Type Tømningsfrekvens*/**
Årligt vandforbrug på højst 10,0 m3 Minimum 1 gang hvert fjerde år
Årligt vandforbrug på mellem 10,0 - 55,0 m3 Minimum 1 gang hvert andet år
Årligt vandforbrug over 55,0 m3 Minimum 1 gang årligt

*dokumenteres med vandmåler ved opstart eller ejerskifte

**ændres ens vandforbrug, kan man ved henvendelse til Thy Forsyning, blive ændret til den korrekte frekvens

OBS! Fra år 2022 opkræves betaling for tømning mv. i måneden efter udførelsen på separat faktura fra Thy Forsyning. 

Dog kan du få udsat eller annulleret tømningen, hvis vandforbruget ifølge vandmåler viser 0 m3 årligt, ved henvendelse til Thy Forsyning.

Opsugning af slam fra bundfældningstanke, samt transport m.v. til slutbehandlingsanlæg. 

Bundfældningstankene tømmes primært med KSA-systemet (Kombineret Slamsuger- og Afvandingssystem) dvs. at tanken efter tømning efterfyldes med rejektvand.

Tømningen kan også foregå med traditionel slamsugerbil, lille bil eller traktor. Ejer er i så fald selv forpligtet til at fylde tanken med vand til underkant af T-stykket umiddelbart efter tømningen.

Tømningen omfatter IKKE nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem.

Du kan se kørelisten med planlagt uge på siden for kørelister, fra medio februar.

Tømning foregår på hverdage mellem kl. 07.00 – 18.00 i perioden: marts - oktober.

Sommerhuse bestræbes tømt udenfor højsæson.

Tømningen foretages af FKSSlamson A/S, der har opgaven ifølge seneste udbud, der løber fra år 2022 – 2025.


Kontaktoplysninger:
FKSSlamson A/S en del af Marius Pedersen A/S
Teknikvej 36
5260 Odense S
Tlf.: 6342 1027     mandag – fredag fra kl. 08.00 – 12.00 
Mail: to@mariuspedersen.dk 
 

Adviseringen foregår primært via sms eller mail og det er ejers ansvar at de aktuelle kontaktoplysninger er oplyst.

Entreprenøren adviser ejer senest 10 hverdage før tømning via sms eller mail. Har du hverken mobil eller mailadresse fremsendes adviseringen via B-post.

Entreprenøren bestræber sig på at tømningen af bundfældningstanken udføres i løbet af de første 5 dage i adviseringstidsrummet.

For at tilgå Min Tankside skal du bruge TankKode og EjerKode der er oplyst ved adviseringen, ellers kontakt Thy Forsyning.  
  
Min Tankside, kan følgende ændres/findes:

 • Kontaktoplysninger
 • Placering af bundfældningstanken
 • Generelle informationer (sidst tømt, tømningsfrekvens, planlagt uge)
 • Tømninger (herunder tømningsattest ved at klikke på.:  >  ud for linjen t. højre)
 • Billeder fra tømninger og evt. forgæves kørsel 

Ja, du modtager en tømningsattest via sms el. mail, og er det ikke muligt fremsendes den med B-post.

Er der behov for akut tømning, før den obligatoriske tømning, skal du kontakte Thy Forsyning. 

Hvis entreprenøren IKKE har mulighed for at påtage sig tømningen, rekvirerer du selv en tømning af godkendt slamsugerfirma for egen regning. Efterfølgende skal du indsende en kopi af regningen for tømningen til Thy Forsyning som dokumentation, hvorefter den obligatoriske tømning og opkrævning i indeværende år udgår. 

Opstår behovet for akut tømning udenfor Thy Forsynings åbningstider, kan du for egen regning rekvirere godkendt slamsugerfirma til tømningen. Efterfølgende skal du indsende en kopi af regningen for tømningen til Thy Forsyning som dokumentation, hvorefter den obligatoriske tømning og opkrævning i indeværende år udgår. 

Tankene tømmes med en såkaldt KSA-udskiller, hvor rejektvandet (det rensede spildevand) ledes tilbage i tanken.

Ønsker grundejeren ikke at tanken efterfyldes med rejektvand, kan man ved henvendelse til Thy Forsyning eller Thisted Kommune, få ændret biltypen til slamsuger (anden biltype) i stedet. 

Henvendelsen skal ske inden tanken er adviseret til tømning med KSA-system.

Ejeren har derefter pligt til selv at efterfylde tanken med vand til underkant af T-stykket umiddelbart efter tømningen.

Ejer skal være opmærksom på at taksten for tømning med anden biltype er dyrere. 

 • Bundfældningstanke kan ikke tømmes med KSA-system, hvis der er klude, bind, sten, nedfaldne grene, blade eller lign. i tanken. 
 • Bundfældningstanke kan ikke tømmes med KSA-system, hvis tanken er overfyldt, jf. at indløb og udløb ikke længere er synlige bl.a. pga. indsivning af vand eller andet.

Hvis det opdages inden planlagt tømning, kontaktes Thy Forsyning A/S for evt. mulighed for slamsugertømning i indeværende år. Hvis det opdages ved den ordinære kørsel med KSA-bil, foretages tømning ikke og der vil blive opkrævet for forgæves kørsel jf. gældende priser. Med undtagelse af nedfaldne grene vil næste advisering indebære slamsugertømning.

Ønsker du evt. at få tømt køkkenbrønd eller spulet sivedræn i forbindelse med tømningen, kan dette
bestilles hos FKSSlamson A/S på tlf. 6342 1027 mellem kl. 08.00 – 12.00.

Bestilling af øvrige ydelser skal ske i god tid og FØR advisering af tømningen. Afregningen sker direkte mellem ejer og FKSSlamson A/S.

Du er forpligtet til

 • At give adgang for Thy Forsynings repræsentanter herunder entreprenøren til at udføre arbejdet.

 • At sikre den fornødne adgang for personale og materiel til tømning af bundfældningstanken, således at tømningen kan foregå uden risiko for skader på beplantning, hegn, tømningskøretøj m.v.

 • At adgangsvejen er beskåret /ryddet således, at adgangsvejen mindst er 3,5 meter bred og har en frihøjde på mindst 4,5 meter. 

 • At sikre at pladsen omkring tanken holdes ryddet, så tømningen kan foregå uhindret og at afstanden fra bundfældningstanken til kørefast vej ikke overstiger 50 meter.

 • At sørge for, at dækslet er fritlagt og synligt.

 • At hegn og porte m.v. er åbne, samt løse hunde holdes inde.

 • At meddele Thy Forsyning hvis adviseret tømning ikke er muligt pga. vejrlig forhold eller lign..

 • At dækslet højst må veje 25 kg 

Hvis entreprenøren kommer til at lave en skade i forbindelse med tømningen, så kontakt Thy Forsyning indeholdt billeder af skaden m.v. eller endnu bedre send det direkte til entreprenøren, for hurtigere ekspeditionstid. 

Entreprenørens mail.: to@fksslamson.dk    
Thy Forsyning mail.: info@thyforsyning.dk  

Formålet med en bundfældningstank er at tilbageholde en stor del af de faste dele i spildevandet. Dele som ellers kan forurene jorden og vandmiljøet. Når spildevandet står stille i tanken, bundfældes de faste dele. En velfungerende bundfældningstank kan tilbageholde op til halvdelen af de organiske (iltforbrugende) stoffer fra husstanden. Miljøministeriet anbefaler at bundfældningstanke tømmes en gang om året.

Se vejledende beregninger her: Hvad vejer betondækslet på min septiktank?